Державна підсумкова атестація здобувачів освіти (далі - атестація) в коледжі - форма контролю відповідності освітнього рівня здобувачів освіти, що завершили здобуття повної загальної середньої освіти, відповідним державним вимогам. Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються у Коледжі одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки під час перших двох курсів. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (далі - СЗСО) замовляються і одержуються Коледжем після закінчення здобувачем освіти другого курсу (після повного опрацювання програми загальноосвітньої підготовки) і зберігаються в особовій справі здобувача освіти до закінчення ним навчання. Разом з свідоцтвом про здобуття СЗСО видається додаток до нього, в який заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки навчального плану зі спеціальності (спеціалізації).

 Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти здійснюють екзаменаційні комісії (далі − ЕК).

Строк повноважень ЕК становить один календарний рік.

Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК здійснює директор Коледжу.

Порядок формування, організацію роботи та підведення підсумків роботи ЕК в Коледжі регламентує «Положення про екзаменаційні комісії у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Завданнями екзаменаційних комісій є:

 проведення атестацій студентів Коледжу – встановлення відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів;

 прийняття рішення про присвоєння особі, яка успішно виконала освітньопрофесійну програму, відповідний освітньо-професійний ступінь та відповідну кваліфікацію;

 розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності (спеціалізації).

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм навчання у складі голови та членів ЕК з кожної спеціальності (спеціалізації). Залежно від кількості випускників можливе створення декількох ЕК з однієї спеціальності (спеціалізації) або однієї ЕК для кількох споріднених спеціальностей (спеціалізацій) у межах відповідної галузі знань, як правило, на одному відділенні.

Складання єдиного державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності або захисту дипломного проєкту (роботи) проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше двох третин її складу за обов’язкової присутності голови ЕК.

Результати складання єдиного державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності або захист дипломного проєкту (роботи) оцінюються за 100-бальною шкалою і переводяться у національну оцінку ("відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно") та оцінку ЄКТС.

Студентам, які успішно склали державні екзамени, а також захистили дипломний проєкт (роботу) рішенням ЕК присвоюється відповідний освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти (ОКР) та присвоюється відповідна кваліфікація.

На підставі рішень ЕК в Коледжі видається наказ про випуск, у якому зазначаються спеціальність (спеціалізація), освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти, кваліфікація, тип диплома.

Студент, який при складанні єдиного державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності або захисту дипломного проєкту (роботи) отримав незадовільну оцінку, відраховується з Коледжу і йому видається академічна довідка.