Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом закладу фахової передвищої освіти, яка розробляється викладачем циклової комісії або створеною для цього робочою групою циклової комісії, яка забезпечує викладання цієї дисципліни, на основі освітньо-професійної програми та навчальних і робочих навчальних планів.

Робоча програма розробляється та затверджується до початку навчального року (семестру), у якому починається вивчення дисципліни.

Робоча програма укладається українською мовою. Для дисциплін, які викладаються іноземними мовами, робоча програма укладається українською мовою і мовою викладання.

Варто дотримуватися загального обсягу робочої програми навчальної дисципліни від 5 до 20 сторінок з урахуванням обсягу дисципліни.

Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є:

  • ознайомлення здобувачів фахової передвищої освіти та інших учасників освітнього процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо.
  • встановлення відповідності змісту освіти освітньо-професійній програмі та стандартам фахової передвищої освіти під час акредитації;
  • встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітньо-професійними програмами, у попередні роки (при поновленні на навчання), а також у неформальній та інформальній освіті.
  • як правило, робочі програми навчальних дисциплін мають щорічно оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та зауважень. В окремих випадках за рішенням закладу фахової передвищої освіти робочі програми можуть затверджуватися на декілька (до п’яти) років, а щорічні оновлення оформлюватись у вигляді додатків до них.

При розробці робочих навчальних програм з навчальних дисциплін і впровадження їх в освітній процес педагогічні працівники керуються «Положенням про розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».